Bibliografia

Bibliografia. Bernard z Wąbrzeźna.

 

 

1609    Maciej Ubiszewski, Żywot błogosławionego Świętosława z Sławkowa, misjonarza kościoła farskiego, Najświętszej Panny Maryi w Rynku Krakowskim (...). Przydany jest katalog świętych i błogosławionych miasta przedniego koronnego Krakowa patronów i patronek (...), Kraków 1609, s. 5-6 [zamieścił żywot Bernarda z Wąbrzeźna OSB autorstwa O. Andrzej] (BJ Sygn. Mag. St. Dr. I/24888).

 

1662    Piotr Jacek Pruszcz, Forteca (1662), s. 195-196.

 

1663    Stanisław Szczygielski, Aquila Polono-Benedictina in qua beatorum et illustrium virorum elogia coenobiorum ac rerum memorabilium synpsis, exordia quoque et progressus Ordinis D.P. Benedicti per Poloniam et eius sceptris subiectas prouincias breuiter describuntur. Item duplex fulcrum Ordinis subleuandi, cum Appendices diuersarum ejusdem Ordinis Congregationum proponitur, Cracoviae, in officina viduae et Haeredum Francisci Caesarii, 1663, s. 57-58, 154.

 

1679    Gabriel Bucelin, Benedictus Redivivus hoc est Benedictini Ordinis Vetustissimi Amplissimique, Nostra, ac supera aetate immarcescibilis vigor, ac viror: anniversariâ vernantiâ chronologicè comprobatus, ac demonstratus ab anno Christi M. D. ad praesentem usque aetatem, et annos nostros ... ; Operationes in Effusione mirabili sui spiritus, ejusdemque gratiarum; cum in resuscitatione primaevi fervoris ... virorum faeminarumquè prodigiosis exemplis quam compendiosissimè exhibe[n]tur
[Feldkirch], Sumptibus & Typis Joannis Hübschlin Ejusdem Urbis Civis, & Typographi; 1679, s. 152.

 

1737    Piotr Jacek Pruszcz, Forteca monarchów i całego Królestwa Polskiego duchowna, z żywotów świętych tak już kanonizowanych i beatyfikowanych, jako też świątobliwie żyjących patronów polskich ... przez Piotra Hyacintha Pruszcza ... wystawiona powtórnie z additamentami, w Krakowie w drukarni akademickiej, 1737, s. 233-234.

 

1746    Stanisław Józef Duńczewski (1701-1767), Kalendarz polski y ruski na rok pański MDCCXLVI po przybyszowym pierwszy po przestępnym wtory... Przez M. Stanisława z Łazów Duńczewskiego w przesławney Akademij Krakowskiey filozofij doktora, w Zamoyskiey astronomij ordynaryusza, prawa oboyga doktora y professora, Jaśnie Oświeconego Trybunału Koronnego geometrę przysięgłego wyrachowany. - W Zamościu w Drukarni B Akademika Jana Kantego Patrona Korony Polskiey y W. X. Litewskiego, [1746], pod dniem 1 czerwca.

 

1762    Franciszek Rzepnicki, Vitae praesulum Poloniae Magni Ducatus Lithuaniae res praecipuae illorum temporibus gestae ad annum 1760. Origo ecclesiarum cathedralium quatuor libris comprehensae opera P. Francisci Rzepnicki Societate Jesu. Luci publicae cum permissu superiorum propositae, t. 2, Poznań, Typis Posnaniensibus Clari Collegii Societatis Jesu, 1762, s. 145-146.

 

1767    Florian Jaroszewicz, Matka świętych Polskaalbo Żywoty świętych, błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek wszelkiego stanu i kondycji, Kraków 1767, s. 258-259; II (1893), s. 174-175.

 

1835    Przyjaciel Ludu, R. 2, nr 5 z 1 sierpnia 1835, Leszno, s. 33-35.

 

1836    P. Szulczewski, Wiadomości niektóre o klasztorze Benedyktynów w Lubiniu w Wielkim Księstwie Poznańskim, Archiwum Teologiczne, R. 1 (1836), z. 2, s. 184-197 (tu, s. 189).

 

1842    Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, t. 1, Poznań 1842, s. 246-248.

 

1842    Jędrzej Moraczewski, Starożytności polskie ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym zebrane, Poznań, Nakładem księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, tom 1, 1842, s. 345; t. 2, s. 89-90.

 

1850    O. Florian Jaroszewicz, Matka Świętych Polska albo żywoty świętych, błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek, wszelkiego stanu i kondycji, każdego wieku od zakrzewionej w Polsce chrześcijańskiej wiary osobliwą życia doskonałością słynących z różnych autorów i pism tak polskich jak i cudzoziemskich zebrane i spisane, cz. 2, poszyt 4, Piekary w górnym Śląsku, 1850, s. 284-285.

 

1855    Żywot świątobliwego Bernarda z Wąbrzeźna, Przegląd Poznański, t. 21 (1855), s. 93-96; odb. Grodzisk 1856.

 

1859    Józef Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych dawnej diecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1859, s. 40-47.

 

1881    ks. Marcin Chwaliszewski, Żywot i cuda wielebnego sł. Bożego O.B. z Wąbrzeźna w klasztorze lubinskim, diecezji poznańskiej, profesa i kapłana, Poznań, nakład autora (F. Chociszyński), 1881, ss. IV, 215, [1].

 

1888    M. Sokołowski, Kościoły romańskie w Gieczu, Krobi, Lubinie i Kołtowie w W. Ks. Poznańskim, Sprawozdania Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce, t. 3 (1888), s. 96: Wiadomość o grobie Bernarda z Wąbrzeźna w kościele w Lubiniu.

 

1894    Studien und Mitteillungen zur Geschichte des Benediktinerordens, Bd. 15 (1894), s. 221.

 

1915    Antoni Jezierski, Klasztor benedyktyński w Lubiniu, Poznań 1915.

 

1924    Józef Stańczewski, Zarys historii miasta Wąbrzeźna, Wąbrzeźno 1924, s. 9-10.

 

1927    Józef Stańczewski, Bernard z Wąbrzeźna jako wzór studiującej młodzieży, Pro Christo, R. 3 (1927), nr 2, s. 95-98.

 

1927    Józef Stańczewski, Świątobliwy o. Bernard a Wąbrzeźna jako wzór studenta polskiego, Nasz Misjonarz, R. 3 (1927), s. 182, 214, 245.

 

1927    J[ózef] M[arian] Chudek, Starajmy się o św. polskich. Bernard z Wąbrzeźna, Kraków, Dzwonek Niedzielny, R. 3 (1927), s. 235.

 

1928    Józef Marian Chudek, Czcigodny sługa Boży Bernard z Wąbrzeźna, Kościan 1928, s. 16 (Bezpłatny dodatek do „Gazety Polskiej”).

 

1929    Józef Stańczewski, Przyszli święci polscy. Bernard z Wąbrzeźna, Przewodnik Katolicki, R. 35 (1929), nr 38, s. 557.

 

1929    Józef Stańczewski (Fredecensis), Żywot i cuda świętobliwego sługi Bożego Bernarda z Wąbrzeźna, Wąbrzeźno, nakładem „Głosu Wąbrzeskiego”, 1929.

 

1930    Bulletin de St. Martin et Saint Benoit. Revue bénédictine menseulle, Liguge, 1930, s. 20-22.

 

1933    S.M.R., Bernard z Wąbrzeźna, Pro Christo. Wiara i czyn. Organ młodych katolików, Warszawa, R. 9 (1933), nr 5 (maj), s. 276-282.

 

1934    Zimmermann II (1934) 545.

 

1935    ks. A. Mańkowski, Bernard z Wąbrzeźna (1575-1603), benedyktyn lubiński, w: PSB, t. 1 (1935), s. 460.

 

1936    ks. Krysiński, Zapomniany O. Bernard z Wąbrzeźna i klasztor benedyktyński w Lubiniu, Gość Świąteczny. Bezpłatny dodatek do „Gazety Grudziądzkiej”, Grudziądz, R. 40 (1936), s. 94-95.

 

1936    Zapomniany świątobliwy Pomorzanin o. Bernard z Wąbrzeźna, Rodzina. Bezpłatny dodatek do „Gazety Kartuskiej”, R. 15 (1936), nr 13 z 29 marca 1936 r.

 

1936    [anonim], O. Bernard z Wąbrzeźna z Zakonu Św. Benedykta, [Poznań: s.n., 1936] s. nlb. 4.

 

1938    H. Majkowski, Grodzisk Wielkopolski. Przeszłość, zabytki, ludzie, Poznań 1938 s. 17-38, 77-91.

 

1949    S. Wolniewicz, O. Bernard z Wąbrzeźna – polski św. Alojzy, Głos Katolicki, t. 3 (1949), s. 426.

 

1950    O beatyfikację o. Bernard z Wąbrzeźna, Wiadomości Straży honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, R. 23 (1950), nr 1, s. 24.

 

1971    S. Szymański, R. Gustaw, Bernard z Wąbrzeźna, w: Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, t. 1, Poznań-Warszawa-Lublin 1971, s. 123.

 

1973    Ks. Władysław Padacz, Z polskiej gleby, Kraków, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1973, s. 277-280 (Sługa Boży Błażej Bernard Pęcherek, benedyktyn, 1575-1602).

 

1984    Włodzimierz Dworzaczek, O. Bernard z Wąbrzeźna w świetle nowych badań historycznych, Homo Dei, R. 53 (1984), nr 2, s. 134-138.

 

1985    M. Kanior, Bernard z Wąbrzeźna OSB, Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1985, s. 310.

 

1985    Mateusz Skibniewski, Sługa Boży Bernard z Wąbrzeźna, w: Polscy święci, t. 5, red Joachim Roman Bar, Warszawa 1985 s. 61-85.

 

1987    Jerzy Mrówczyński, Młody obserwant (1575-1603), w: tegoż, Polscy kandydaci do chwały ołtarzy, Wrocław 1987, s. 243-244.

 

1994    Jan Bereza, Komisja pracowała w Lubiniu. Droga do świętości [o. Bernard z Wąbrzeźna – proces beatyfikacyjny], Wiadomości Kościańskie, 1994, nr 8-9, s. 45.

 

2000    (SJ). Ojciec Bernard z Wąbrzeźna. „Panorama Leszczyńska”. 2000 nr 22 s. 23.

 

2001    Gerwazy Konopczyński, Doskonały za życia, Panorama Leszczyńska, 2001, nr 21, s. 17.

 

2002    Ligia Michalak, Bogdan Michalak, Bernard z Wąbrzeźna - śladami Sługi Bożego, Poznań 2002 ss. 44.

 

2003    Jerzy Matyjek, 400-lecie śmierci sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna, Gość Niedzielny, Edycja Toruńska, 2003, nr 28.

 

2003    Andrzej Przewoźny, Wzór na trudne czasy. Czy ziemia krzywińska doczeka się wyniesienia na ołtarze o. Bernarda z Wąbrzeźna? Panorama Leszczyńska, 2003, nr 51/52, s. 23.

 

2004    (ama), Na drodze do świętości. O. Bernard z Wąbrzeźna i ks. Wawrzyniec Kuźniak, Panorama Leszczyńska, 2004, nr 46, s. 8.

 

2004    Michał Gryczyński, Przewodnik Katolicki”. 2004 nr 44 s. 30-31.

 

2004    Karol Meissner, Ojciec Bernard z Wąbrzeźna, Przewodnik Katolicki, 2004, nr 45, s. 25.

 

2004    Mateusz Skibniewski, Sługa Boży Bernard z Wąbrzeźna – benedyktyn z Lubinia, Poznań 2004 ss. 45, nlb. 3.

 

2004    Karol Meissner OSB, Ojciec Bernard z Wąbrzeźna, Przewodnik Katolicki, 2004, nr 45

 

2005    Jan Pawicki, Błogosławiony Bernard z Wąbrzeźna i kilka legend z nim związanych, Wiadomości Kościańskie, 2005, nr 1/3, s. 36-37.

 

2005    Poznańscy kandydaci do chwały ołtarzy, Kronika Miasta Poznania, 2005 (wyd. spec.), s. 187-204.

 

2008    (and), Chcesz cudu - idź do Bernarda, ABC, 2008, nr 56, s. 8.

 

2008    Synod archidiecezji poznańskiej 2004-2008, zwołany i przeprowadzony przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, t. 1: Dokumenty, Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha, 2008, s. 463-464

 

2009    (G.K.): Kult ojca Bernarda [w Lubiniu i w Grodzisku Wlkp.], Panorama Leszczyńska, 2009, nr 2, s. 19.

 

2009    Anna Szklarska-Meller, Chcesz cudu, idź do Bernarda. Jest szansa na zakończenie procesu beatyfikacyjnego lubińskiego zakonnika, Panorama Leszczyńska, 2009, nr 41, s. 27.

 

2011    (h): Proces o. Bernarda wznowiony. „Gazeta Kościańska”. 2011 nr 24.

 

2011    Paweł BeckerWąbrzeźno - miasto ojca Bernarda, Wąbrzeźno 2011. 

 

2012    Ks. Józef Dębiński, Bernard z Wąbrzeźna i jego czasy, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne: Wąbrzeźno 2012 

 

2013    Paweł Becker, Wąbrzeskie opowieści o wielkich Polakach, Wąbrzeźno 2013, s. 77. 

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Niech wie, że kto się podjął rządów nad duszami, musi być gotowy do zdania z nich sprawy. A ilukolwiek braci miałby pod swoją opieką, niech będzie pewny, że w dzień sądu odpowie przed Panem za dusze ich wszystkich, jak również oczywiście i za swoją własną. W ten sposób będzie żył zawsze w obawie przed tą chwilą, gdy zapytają go jako pasterza, co uczynił z powierzonymi mu owcami, a to poczucie odpowiedzialności za innych zmusi go do zwracania większej uwagi także na siebie samego. Napominając swoich braci, by im pomóc w poprawie, sam jednocześnie dojdzie do naprawienia własnych błędów.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
201 0.076504945755005