ModlitwyModlitwy

OBRZĘD POŚWIĘCENIA MEDALIKA ŚW. BENEDYKTA

K. Wspomożenie nasze + w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

Módlmy się:  Pobłogosław, Panie Boże, ten medalik naszego Ojca świętego Benedykta i spraw, aby dla każdego, kto będzie pobożnie go nosił, był przypomnieniem godności chrześcijańskiej i puklerzem wiary przeciwko wszelkim napaściom szatańskim. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Dawco wszelkiego dobra, pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo naszego ojca świętego Benedykta: pobłogosław ten medalik i spraw, aby każdy, kto będzie go nosił i dobrze czynił, cieszył się zdrowiem duszy i ciała, otrzymał łaskę uświęcenia i mógł dostąpić odpustów nam udzielonych.

 

POLECENIE SIĘ OPIECE ŚW. BENEDYKTA

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, Nauczycielu i Przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece. Przez zasługi twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O ZACHOWANIE DUCHA ŚW. BENEDYKTA

Antyfona: Chwalebny sługo Pana, Ojcze i Mistrzu mnichów Benedykcie, wyjednaj nam wszystkim wieczne zbawienie.

K. Módl się za nami święty Ojcze Benedykcie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, + spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie * i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ

Antyfona: Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Pana, stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów, podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie.

K. Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Pana.

W. A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna + i uczyniłeś go znakomitym nauczycielem ewangelicznej doskonałości, * spraw, abyśmy czcząc jego pełne blasku przejście do nieba, zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się: Boże, Ty udzieliłeś świętemu Benedyktowi wielkich łask w godzinie śmierci, + spraw, prosimy Cię, * aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

sites/default/files/ben.jpg